TEORİK A1(T1) SINAV KONTROL LİSTESİ

Başarım Ölçütü Numarası Ölçme Yöntemi
1.1: Çalışma sahasındaki risk faktörlerini listeler. .
1.2: İş sağlığı ve iş güvenliği için gerekli KKD’ları açıklar.
1.3: Çalışma sahasındaki kazaya sebebiyet verecek davranışları ve sorun yaratacak aksaklıkları açıklar.
1.4: Oluşabilecek aksaklık durumlarında haber verilecek kişileri listeler.
1.5: İlk yardımda kullanılacak alet, ekipman ve iletişim araçlarını listeler.
1.6: Çalışma sahasının iş ve işçi sağlığı açısından iş güvenliği uzmanının direktiflerine uygun olup olmadığını açıklar.
1.8: Yüksekte çalışması gereken durumlarda yüksekte çalışma kurallarını listeler.
Öğrenme Çıktısı 2: İş öncesi hazırlık ve iş programı yapar.
2.5: Yanında çalışanlara iş dağılımı yapar.
2.6: İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker
2.7. İş planını yapar.
Öğrenme Çıktısı 3: Kalite sağlamadaki teknik prosedürleri uygular.
3.1: Yapılacak işlemin türüne göre kalite sağlama tekniklerini uygular.
3.2: İşlemler sırasında kalite şartlarının nasıl sağlanacağını açıklar
3.3: Yapı-teknik ortam uygulama şartlarını açıklar.
Öğrenme Çıktısı 4: Çevresel risklerin azaltılmasında yapılması gerekenleri açıklar.
4.1: Dönüştürülebilen malzemelerin geri kazanımı için uygulanması gereken ayırma ve sınıflama yöntemlerini açıklar.
4.2: Sınıflaması yapılan geri dönüştürülebilen malzemelerin nasıl depolanacağını açıklar.
4.3: Tehlikeli ve zararlı atıkların diğer malzemelerden nasıl ayrıştırılacağını açıklar.
4.4: Tehlikeli ve zararlı maddelerin geçici depolanması için alınacak önlemleri açıklar.

TEORİK A2(T2) SINAV KONTROL LİSTESİ

Öğrenme Çıktısı 1: İş öncesi hazırlık yapar.
1.1: Kullanacağı aleti/ekipmanı hazırlar.
1.2: Kullanacağı malzemenin miktarını hesaplar.
1.4: Proje ve çalışma şartlarına göre gün içerisindeki çalışma saatlerini belirler.
1.5: İşin gerektirdiği basit iskeleleri kurar ve söker.
1.6. İş planını yapar.
Öğrenme Çıktısı 2: Uygulama öncesi hazırlıkları yapar.
2.1:Pürüzsüz yüzeylerde uygun astar kullanır veya çentikleme yapar.
2.2:Yüzey çok kuru ise nemlendirir.
2.3:Duvar yüzeyindeki çatlak ve delik bölgelere ön dolgu yapar.
2.4:Farklı malzemelerin birleşim yerlerinde sıva filesini, birleşim yerini ortalayacak şekilde, alçı harcı yapıştırır.
2.5:Temizlediği yüzeye kullanacağı mastara uygun ölçülerde alçı ile alimünyum anoları yapıştırır.
2.6:Alimünyum ano kullanmıyorsa alçıdan ano hazırlar.
2.7:Ano aralıklarını kullanacağı mastar aralığında duvar yüzeyine yerleştirir.
2.8:Bütün anoların terazisinde, gönyesinde ve doğrultusunda olup olmadığını kontrol eder.
2.9:Hazırladığı alçıyla gerekli yerlere köşe profillerini yapıştırır.
Öğrenme Çıktısı 3: Makina ile alçı sıva yapar.
3.2: Alçı harcını yüzeye uygular.
Öğrenme Çıktısı 4: Elle alçı sıva yapar.
4.1: Elle yapılan alçıyı hazırlar.
6.2:Mastar ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.
6.3:Dolgu gerektiren bölgelere dolgu yapar.
6.4:Zımpara yardımıyla son düzeltme işlemini yapar.
3.4: Çelik mala ile rötuş yapar.
Öğrenme Çıktısı 5: Perdah alçısı yapar.
5.1: Alçı yapılacak yüzeyi hazırlar.
5.2: Perdah alçısını hazırlar.
5.3: Perdah alçısını yüzeye uygular.
Öğrenme Çıktısı 6: İş sonu kontrollerini yapar.
6.1:Gerektiğinde spot ve ışık yardımı ile yüzey düzgünlüğünün kontrolünü yapar.
6.6:Kullanılan araç ve gereçleri toplar ve temizler.