12UY0051–3 SERAMİK KARO KAPLAMACISI REV 01

Meslek Tanımı

- Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3); iş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, seramik karo kaplama öncesi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, yatay, düşey ve eğrisel yüzey ve elemanlar üzerine seramik karoları, hazır yapıştırma harçlarıyla ve/veya her türlü bağlayıcı harçla kaplama işlemlerini teknik kurallar çerçevesinde yapan, kaplama sonrası işlemleri gerçekleştiren ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

KAPSAM

- Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini almak isteyen adaylar, A1 ve A2 zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan Performans ve Teorik sınavlarına tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini almaya hak kazanabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavların tümünden başarılı olmaları şartı bulunmaktadır. Belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten itibaren belge geçerlilik süresi 5 yıldır. Belgelendirilecek aday ilk sınavından başarısız olur ise başvuru tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla 1 yıl içerisinde 2 defa daha ücretsiz sınav hakkına sahiptir. Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Birimlerden başarılı olan adaylara birim başarı belgesi verilebilmektedir fakat Birim başarı belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi olarak kullanılamaz.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU:

Başvuru için 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranmaktadır.
Başvurusu kabul edilmeyecek adaylar:
• Görme engelli kişiler
• İş yapmasına engel olacak düzeyde fiziksel ve zihinsel engeli olan kişiler
• Yasal mevzuatın izin verdiği yaş sınırının dışında kalan kişiler.
Başvuru için gerekli evraklar:
• Nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belge fotokopisi
• Başvuru formu; tam doldurulmuş ve ıslak imzalı
• Belgelendirme Sözleşmesi; ıslak imzalı
• Sınav ücretlerinin ödendiğine dair dekont
Not: Birim birleştirme başvurusu için bu evraklara ek olarak başarılı olunan yeterlilik birimi/ sınavları gösteren evraklar.

TEORİK SINAV:

Teorik sınav: Test olarak uygulanmakta olup dört seçenekli çoktan seçmeli sorular, doğru –yanlış ifade soruları ve boşluk doldurma sorularından oluşur. A1 birimine yönelik teorik sınav ve A2 birimine yönelik teorik sınav olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Sınav soruları, teorik sınav kapsamında ölçülmesi öngörülen tüm “öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini “ölçebilecek şekilde tasarlanmaktadır. Teorik sınavın A1 biriminden en az 10 soru sorulmaktadır ve her biri eşit puan olarak değerlendirilmektedir. A2 biriminden ise en az 25 soru sorulmaktadır ve her biri eşit puan olarak değerlendirilmektedir. Yanlış cevaplardan dolayı herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama 1,5 dakika zaman verilir. Sözlü sınavda adayların başarılı olabilmeleri için 60 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

PERFORMANS (UYGULAMA) SINAVI:

Performans (uygulama) sınavı A2 zorunlu biriminden oluşmaktadır. Uygulama sınavı ile ölçülmesi öngörülen başarım ölçütlerinin tamamı “Beceriler ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre her bir aday için söz konusu sınav ile ölçülmektedir. Beceri ve yetkinlikler kontrol listesinde aday tarafından başarılması zorunlu kritik adımlar belirlenir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden 80 puan ve üzeri alması gerekmektedir.

YENİDEN BELGELENDİRME;

Belge süresinin sona ermesi ile belgelendirilmiş kişinin “Yeniden Belgelendirme” faaliyeti yürütülür. Yeniden Belgelendirme faaliyeti; aşağıdaki yöntemlerden en az birini kullanarak yürütülür.
a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 18 ay çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,
b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

BELGENİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ;

Polimix tarafından tanımlanmış ve belge sahiplerine bildirilmiş olan gerekliliklerin yerine getirilmemesi halinde belgeler askıya alınır ya da iptal edilir.